Darwin UV Forecast

Very high10.9Darwin

Very high UV, 10.9

Extreme11.5Bathurst Island

Extreme UV, 11.5

Extreme11.7Melville Island

Extreme UV, 11.7

Extreme11.6Peron Island North

Extreme UV, 11.6

Very high10.8Pine Creek

Very high UV, 10.8