Australia UV Forecast

High7.1Sydney

High UV, 7.1

Moderate5.9Melbourne

Moderate UV, 5.9

Moderate4.9Hobart

Moderate UV, 4.9

High6.8Adelaide

High UV, 6.8

High7.6Perth

High UV, 7.6

Extreme13.4Darwin

Extreme UV, 13.4

Extreme12.6Cairns

Extreme UV, 12.6

Very high9.1Brisbane

Very high UV, 9.1

Very high10.5Alice Springs

Very high UV, 10.5

Extreme11.6Broome

Extreme UV, 11.6

High7.1Canberra

High UV, 7.1