Australia UV Forecast

High7.6Sydney

High UV, 7.6

Very high9.93Melbourne

Very high UV, 9.93

Very high9Hobart

Very high UV, 9

Very high10.56Adelaide

Very high UV, 10.56

Extreme11.46Perth

Extreme UV, 11.46

Extreme14.96Darwin

Extreme UV, 14.96

Extreme14.28Cairns

Extreme UV, 14.28

Extreme11.18Brisbane

Extreme UV, 11.18

Extreme13.17Alice Springs

Extreme UV, 13.17

Extreme13.96Broome

Extreme UV, 13.96

Very high9.87Canberra

Very high UV, 9.87