Australia UV Forecast

Very high9.04Sydney

Very high UV, 9.04

Very high8.24Melbourne

Very high UV, 8.24

High7.06Hobart

High UV, 7.06

Very high9.09Adelaide

Very high UV, 9.09

Very high9.18Perth

Very high UV, 9.18

Extreme13.89Darwin

Extreme UV, 13.89

Extreme13.63Cairns

Extreme UV, 13.63

Very high10.03Brisbane

Very high UV, 10.03

Extreme11.77Alice Springs

Extreme UV, 11.77

Extreme12.59Broome

Extreme UV, 12.59

Very high9.07Canberra

Very high UV, 9.07