Australia UV Forecast

Extreme13.18Sydney

Extreme UV, 13.18

Very high10.62Melbourne

Very high UV, 10.62

High7.4Hobart

High UV, 7.4

Extreme13.82Adelaide

Extreme UV, 13.82

Extreme14.63Perth

Extreme UV, 14.63

Extreme14.48Darwin

Extreme UV, 14.48

Extreme14.96Cairns

Extreme UV, 14.96

Extreme12.31Brisbane

Extreme UV, 12.31

Extreme15.24Alice Springs

Extreme UV, 15.24

Extreme15.58Broome

Extreme UV, 15.58

Extreme13.73Canberra

Extreme UV, 13.73