Greater Western Sydney UV Forecast

Extreme13Katoomba

Extreme UV, 13

Extreme12.8Penrith

Extreme UV, 12.8

Extreme12.7Campbelltown

Extreme UV, 12.7

Extreme12.8Parramatta

Extreme UV, 12.8