Greater Western Sydney UV Forecast

Extreme12.1Katoomba

Extreme UV, 12.1

Extreme11.7Penrith

Extreme UV, 11.7

Extreme11.7Campbelltown

Extreme UV, 11.7

Extreme11.4Parramatta

Extreme UV, 11.4