Greater Western Sydney UV Forecast

Extreme12.8Katoomba

Extreme UV, 12.8

Extreme12.3Penrith

Extreme UV, 12.3

Extreme12.2Campbelltown

Extreme UV, 12.2

Extreme12.1Parramatta

Extreme UV, 12.1