Australia UV Forecast

Very high9.9Sydney

Very high UV, 9.9

Very high10.5Melbourne

Very high UV, 10.5

Very high9.2Hobart

Very high UV, 9.2

Extreme11.7Adelaide

Extreme UV, 11.7

Extreme11.9Perth

Extreme UV, 11.9

Extreme14.6Darwin

Extreme UV, 14.6

Extreme14.7Cairns

Extreme UV, 14.7

Extreme11.2Brisbane

Extreme UV, 11.2

Extreme13.4Alice Springs

Extreme UV, 13.4

Extreme13.4Broome

Extreme UV, 13.4

Very high10.6Canberra

Very high UV, 10.6