Australia UV Forecast

Very high10.2Sydney

Very high UV, 10.2

Very high10.1Melbourne

Very high UV, 10.1

Very high9.8Hobart

Very high UV, 9.8

Very high10.2Adelaide

Very high UV, 10.2

Extreme11.8Perth

Extreme UV, 11.8

Extreme13.3Darwin

Extreme UV, 13.3

Extreme13.4Cairns

Extreme UV, 13.4

Extreme11.4Brisbane

Extreme UV, 11.4

Extreme12.9Alice Springs

Extreme UV, 12.9

Extreme12.7Broome

Extreme UV, 12.7

Extreme11.1Canberra

Extreme UV, 11.1