Australia UV Forecast

Very high9.9Sydney

Very high UV, 9.9

Very high9.1Melbourne

Very high UV, 9.1

Very high8.2Hobart

Very high UV, 8.2

Very high10.3Adelaide

Very high UV, 10.3

Extreme11.1Perth

Extreme UV, 11.1

Extreme16Darwin

Extreme UV, 16

Extreme15.4Cairns

Extreme UV, 15.4

Extreme11.7Brisbane

Extreme UV, 11.7

Extreme14Alice Springs

Extreme UV, 14

Extreme14.7Broome

Extreme UV, 14.7

Very high10.3Canberra

Very high UV, 10.3