Australia UV Forecast

Very high8.2Sydney

Very high UV, 8.2

Very high8.2Melbourne

Very high UV, 8.2

High7.2Hobart

High UV, 7.2

Very high8.1Adelaide

Very high UV, 8.1

Very high9.4Perth

Very high UV, 9.4

Extreme14.1Darwin

Extreme UV, 14.1

Extreme14.2Cairns

Extreme UV, 14.2

Very high9.6Brisbane

Very high UV, 9.6

Extreme12.3Alice Springs

Extreme UV, 12.3

Extreme13.2Broome

Extreme UV, 13.2

Very high9Canberra

Very high UV, 9