Australia UV Forecast

Very high9.4Sydney

Very high UV, 9.4

Very high8.7Melbourne

Very high UV, 8.7

High7.5Hobart

High UV, 7.5

Very high9.7Adelaide

Very high UV, 9.7

Very high9.5Perth

Very high UV, 9.5

Extreme12.9Darwin

Extreme UV, 12.9

Extreme12.5Cairns

Extreme UV, 12.5

Very high10.2Brisbane

Very high UV, 10.2

Extreme12.5Alice Springs

Extreme UV, 12.5

Extreme13.5Broome

Extreme UV, 13.5

Very high10Canberra

Very high UV, 10