Australia UV Forecast

Very high8.9Sydney

Very high UV, 8.9

Very high8.2Melbourne

Very high UV, 8.2

High6.9Hobart

High UV, 6.9

Very high8.4Adelaide

Very high UV, 8.4

Very high9.4Perth

Very high UV, 9.4

Extreme14.3Darwin

Extreme UV, 14.3

Extreme14.1Cairns

Extreme UV, 14.1

Very high10.3Brisbane

Very high UV, 10.3

Extreme12.2Alice Springs

Extreme UV, 12.2

Extreme12.4Broome

Extreme UV, 12.4

Very high9.2Canberra

Very high UV, 9.2