Australia UV Forecast

High6.2Sydney

High UV, 6.2

Moderate4.8Melbourne

Moderate UV, 4.8

Moderate3.8Hobart

Moderate UV, 3.8

Moderate5.4Adelaide

Moderate UV, 5.4

High6.7Perth

High UV, 6.7

Extreme11.9Darwin

Extreme UV, 11.9

Extreme11.3Cairns

Extreme UV, 11.3

Very high8.2Brisbane

Very high UV, 8.2

Very high10.4Alice Springs

Very high UV, 10.4

Extreme11.2Broome

Extreme UV, 11.2

High6Canberra

High UV, 6