Australia UV Forecast

High7Sydney

High UV, 7

Moderate5.7Melbourne

Moderate UV, 5.7

Moderate4.5Hobart

Moderate UV, 4.5

High6.4Adelaide

High UV, 6.4

High7.8Perth

High UV, 7.8

Extreme12.7Darwin

Extreme UV, 12.7

Extreme12.3Cairns

Extreme UV, 12.3

Very high8.6Brisbane

Very high UV, 8.6

Very high10.2Alice Springs

Very high UV, 10.2

Extreme11.5Broome

Extreme UV, 11.5

High7.1Canberra

High UV, 7.1