Tasmania UV Forecast

Very high10.7Hobart

Very high UV, 10.7

Extreme12Launceston

Extreme UV, 12

Extreme12.2St Helens

Extreme UV, 12.2

Extreme12.3Flinders Island

Extreme UV, 12.3

Extreme12.2Burnie

Extreme UV, 12.2

Extreme12Strahan

Extreme UV, 12

Extreme12King Island

Extreme UV, 12

Very high10.9Swansea

Very high UV, 10.9