Katherine UV Forecast

Extreme11.2Katherine

Extreme UV, 11.2

Very high10.8Borroloola

Very high UV, 10.8

Very high10.7Victoria River

Very high UV, 10.7