Loddon UV Forecast

High6.4Bendigo

High UV, 6.4

High6.6Boort

High UV, 6.6

High6.2Gisborne

High UV, 6.2

High6.3Heathcote

High UV, 6.3

High6.3Maryborough

High UV, 6.3

High6.5Inglewood

High UV, 6.5