Loddon UV Forecast

High7.6Bendigo

High UV, 7.6

High7.8Boort

High UV, 7.8

High7.4Gisborne

High UV, 7.4

High7.5Heathcote

High UV, 7.5

High7.5Maryborough

High UV, 7.5

High7.6Inglewood

High UV, 7.6