Loddon UV Forecast

High6Bendigo

High UV, 6

High6.2Boort

High UV, 6.2

High6Gisborne

High UV, 6

High6Heathcote

High UV, 6

High6Maryborough

High UV, 6

High6.2Inglewood

High UV, 6.2