Loddon UV Forecast

Very high10.9Bendigo

Very high UV, 10.9

Extreme11.9Boort

Extreme UV, 11.9

Very high10.7Gisborne

Very high UV, 10.7

Very high10.8Heathcote

Very high UV, 10.8

Very high10.9Maryborough

Very high UV, 10.9

Extreme11.2Inglewood

Extreme UV, 11.2