Mallee UV Forecast

Extreme12.2Mildura

Extreme UV, 12.2

Extreme12.3Ouyen

Extreme UV, 12.3

Extreme12.1Donald

Extreme UV, 12.1

Extreme11.7Kerang

Extreme UV, 11.7

Extreme12Swan Hill

Extreme UV, 12