Mallee UV Forecast

High6.1Mildura

High UV, 6.1

Moderate5.4Ouyen

Moderate UV, 5.4

Moderate4.9Donald

Moderate UV, 4.9

Moderate5.5Kerang

Moderate UV, 5.5

Moderate5.7Swan Hill

Moderate UV, 5.7