Mallee UV Forecast

Extreme12.2Mildura

Extreme UV, 12.2

Extreme11.7Ouyen

Extreme UV, 11.7

Extreme11.2Donald

Extreme UV, 11.2

Extreme11.4Kerang

Extreme UV, 11.4

Extreme11.6Swan Hill

Extreme UV, 11.6