Mallee UV Forecast

Extreme12.8Mildura

Extreme UV, 12.8

Extreme13.1Ouyen

Extreme UV, 13.1

Extreme13Donald

Extreme UV, 13

Extreme12.8Kerang

Extreme UV, 12.8

Extreme12.8Swan Hill

Extreme UV, 12.8