Darwin UV Forecast

Very high10.7Darwin

Very high UV, 10.7

Extreme11.5Bathurst Island

Extreme UV, 11.5

Extreme11.4Melville Island

Extreme UV, 11.4

Extreme11.3Peron Island North

Extreme UV, 11.3

Extreme11.3Pine Creek

Extreme UV, 11.3