Perth UV Forecast

Extreme12.5Rottnest Island

Extreme UV, 12.5

Extreme12.6Perth

Extreme UV, 12.6

Extreme12.3Rockingham

Extreme UV, 12.3

Extreme12.7Yanchep

Extreme UV, 12.7

Extreme12.9Bullsbrook

Extreme UV, 12.9

Extreme12.6Mundaring

Extreme UV, 12.6

Extreme12.5Duncraig

Extreme UV, 12.5